GDPR

Jak zacházíme s osobními údaji

Věřte nám, údaje jsou u nás v bezpečí, střežíme je a samozřejmě s nimi zacházíme v souladu s pravidly GDPR.

Níže vše popisujeme detailně a srozumitelně.

Společnost HPhobby s.r.o.se sídlem Holubická 410/4, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 28446097, dále jen „HPhobby“, zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost HPhobby získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností HPhobby jako dodavatelem. Předmětem je sběratelských potřeb. K účelům definovaným v bodě 2 budou použity tyto údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. fakturační údaje
 3. dodací adresa
 4. e-mailová adresa
 5. telefonní kontakt

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

 • k marketingovým účelům společnosti HPhobby, tj. zejména za účelem zasílání newsletterů dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti
 • pro vystavení faktur a dodacích listů

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost HPhobby bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost HPhobby pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi účetní společnosti) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností HPhobby a na dobu 3 let po jeho ukončení.

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti HPhobby vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu michal.petr@hphobby.cz.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. Jste oprávněni požadovat od společnosti HPhobby přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 2. Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).
 3. Jste oprávněni písemně požádat společnost HPhobby o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).
 4. Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost HPhobby zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.
 5. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost HPhobby zpracování Vašich osobních údajů ukončí.
 6. Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost HPhobby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování
  2. požádat společnost HPhobby o vysvětlení
  3. požadovat, aby společnost HPhobby odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

7. Informace předávané platební bráně

Při platbě platební kartou jsou předávány poskytovali platební brány následující povinné údaje:

 • Jméno (Name)
 • E-mailová adresa (Email address)
 • Domácí telefonní číslo (Home phone number)
 • Číslo mobilního telefonu (Mobile phone number)
 • Fakturační adresa (Billing address)
 • Dodací adresa (Shipping address)
 1. Současně upozorňujeme, že předávání výše uvedených údajů v rámci autentizačního procesu musí být v naprostém souladu s GDPR pravidly. Výše uvedená data jsou ukládána pouze u vydavatelů platebních karet. Požadujeme, abyste v rámci informací o zpracování osobních údajů informovali držitele platebních karet o skutečnosti, že jejich výše uvedené osobní údaje budou sdíleny s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA, která umožní jednodušší nákupní proces. Jako titul pro přenos údajů doporučujeme využít oprávněný zájem obchodníka na zpracování transakce.

rozšířené hledání