Dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky
Reklamační řád


Obchodní a dodací podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, společností HPhobby s.r.o. se sídlem: Holubická 410/4, 161 00 Praha 6 - Ruzyně a kupujícím, který vstupuje s prodávajícím ve smluvní vztah. Takto vzniklý smluvní vztah se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami.

Vztah prodávajícího a kupujícího nepodnikatele (spotřebitele) je v rozsahu nad rámec úpravy těchto obchodních podmínek dále upraven z. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), z.č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele) a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem. Kupující nepodnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vztah prodávajícího a kupujícího podnikatele je v rozsahu nad rámec úpravy těchto obchodních podmínek dále upraven z.č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) a dalšími právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Kupující podnikatel je osoba, která jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Cena zboží

Výše ceny je vždy sjednána při uzavření smlouvy, tedy objednání zboží. Na další změny cen z důvodu hromadného přecenění nebude brán zřetel.
Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k výraznému nárůstu kupní ceny, za kterou HPhobby s.r.o. získává produkt. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího. V případě, že kupující nesouhlasí s nově nabídnutou cenou, je HPhobby s.r.o. oprávněno odstoupit od smlouvy. V případě, že nedojde ze strany kupujícího k akceptaci ceny oznámené HPhobby s.r.o. z výše zmiňovaného důvodu, považuje se toto za zrušení té části objednávky, které se toto týká. Strany tak odstupují od smluvně sjednaného závazku bez nároku na odškodné. 

3. Objednání zboží

Zboží lze objednat výhradně prostřednictvím e-shopu, nebo prostřednictvím zaslání e-mailu. Takto provedená objednávka se vždy považuje za závaznou. Prodávající vždy bez delších odkladů potvrdí objednávku, okamžikem potvrzení (akceptace) objednávky se tato stává závaznou pro obě strany. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.
Při změně objednávky je možné po vzájemné domluvě mezi stranami upravit obsah smluvního vztahu, objednávka se stává závaznou pro obě strany okamžikem potvrzení požadovaných změn ze strany prodávajícího.
V případě úplného zrušení objednávky ze strany kupujícího, které není ze strany prodávajícího akceptováno, může prodávající požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 15 %. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok na případnou náhradu škody na straně prodávajícího.
Kupující je povinen poskytnou své osobní údaje bezprostředně nutné k provedení objednávky. Jedná se zejména o jméno a příjmení, doručovací adresu, způsob platby a způsob doručení zboží. Za zboží je možné platit mimo jiné platební kartou, společnost HPhobby s.r.o. ovšem údaje o platební kartě neobdrží. Tímto je chráněn zákazník proti případnému zneužití karty prostřednictvím šifrovaného přenosu dat.
Prodávající se zavazuje, že bude s údaji svých zákazníků zacházet s největší opatrností dle zákona, zamezí jejich zneužití a neposkytne je dále žádnému subjektu.

4. Dodací lhůty

Zboží, které má prodávající skladem je expedováno nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky, nejdéle však 48 hodin od provedení objednávky. Zákazník obdrží zboží, které má prodejce skladem v závislosti na volbě způsobu dopravy, zpravidla ve lhůtě do 5 pracovních dnů od objednání. Veškeré lhůty se staví o dny pracovního klidu (víkendy a svátky).

Zboží, které prodejce nemá skladem, je zpravidla k dispozici v dodací lhůtě uvedené odlišně u každého produktu. Tato dodací lhůta je pouze orientační a může se lišit v závislosti na podmínkách dodávky.

Zboží je odesláno v momentě, kdy má prodejce záruku jeho uhrazení, nebo je již uhrazeno. Za tuto záruku se považuje potvrzení o provedení platby platební kartou zaslané bankou. Za záruku se také považuje forma úhrady dobírkou. Společnost HPhobby s.r.o. neodešle zboží dokud nedojde k přijetí platby za zboží, nebo výše jmenované záruky.

5. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit zboží způsobem specifikovaným ve své objednávce. Prodávající je vzhledem k výši objednávky oprávněn požadovat zaplacení zálohy prostřednictvím vystavení zálohové faktury.
Prodejce vždy vyžaduje zaplacení zboží před jeho odesláním. V určitých případech lze zboží po dohotě odeslat  bez předchozího uhrazení zboží. V takovém případě je kupující povinen uhradit fakturu do doby splatnosti. Toto se nevztahuje na volbu platby dobírkou.
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

6. Nemožnost plnění

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že je plnění nemožné. Případem nemožného plnění je u zboží, které není skladem, mimo jiné ukončení výroby ze strany výrobce, ukončení dovozu na trh ze strany výhradního dovozce, či je produkt dlouhodobě nedostupný. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednávky, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky.

7. Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Místo dodání, poštovné a balné

Způsob dodání a od toho odvíjející se výše poštovného a balného záleží na volbě kupujícího v průběhu objednávky. Zboží, které bude dodáno prostřednictvím přepravce je vždy adekvátně zabaleno, aby se předešlo jeho zničení, či poškození. V případě odmítnutí zásilky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která tímto odmítnutím vznikla. Jedná se zejména o náhradu vynaloženého poštovného.
Zákazník je povinen si zboží vždy důkladně prohlédnout. V případě dopravy prostřednictvím dopravce je povinen kupující nahlásit veškeré vady bezprostředně po převzetí zásilky.

9. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
V souladu se zákonem podléhají elektronické evienci tržeb pouze úhradu v hotovosti a platební kartou.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 2. 2009.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád upravují vztahy mezi prodávajícím, společností HPhobby s.r.o. se sídlem: Holubická 410/4, 161 00 Praha 6 - Ruzyně a kupujícím, který vstupuje s prodávajícím ve smluvní vztah. Je-li kupující spotřebitelem, vztahuje se na tento právní vztah s prodávajícím z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. včetně souvisejících právních předpisů. V případě, že je kupující podnikatel, pak je vzájemný vztah upraven z.č. 513/1991 Sb.a souvisejícími právními předpisy.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na zboží zakoupené v e-shopu HPhobby s.r.o. Ke každému zboží prodávající vždy přiloží fakturu. Faktura současně slouží jako dokument potvrzujující zakoupení zboží a je nezbytnou součástí při uplatnění reklamace. Bez předložení faktury nemůže být na reklamaci brán zřetel.
Kupující je vždy povinen prohlédnout si zboží (jak specifikováno v obchodních podmínkách) bezprostředně po jeho obdržení. Vady zjevné je nutno nahlásit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán ohled.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od dodaní zboží.
Délka záruky, standardně 24 měsíců je uvedena na dodacím listu, který je součástí balení. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží od dopravce.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  • po uplynutí záruční doby
  • záruka se nevztahuje na spotřební části dodaného zboží, například papír, gelové náplně, zářivky, žárovky a obdobný materiál
  • v případě vad způsobených neadekvátním zacházením (Při této příležitosti připomínáme, že jak je uvedeno na každém modelu, jedná se o sběratelský materiál, nikoliv hračku. Většina modelů, kromě produktů určených pro děti, je dle specifikace výrobce nebezpečná pro děti do 6 let a nevhodná pro děti do 12 let.)

3. Uplatnění reklamace

Kupující na vlastní náklady předá zboží na smluveném místě na území města Prahy, nebo zašle zboží doporučeně na níže uvedenou adresu pro reklamované zboží. Prodávající je povinen takovouto reklamaci přijmout k posouzení. Prodávající se zdrží zejména odkládání přijetí reklamace. Prodávající má 30 dnů na posouzení reklamace. V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako neoprávněnou, oznámí toto neprodleně kupujícímu a vrátí kupujícímu reklamované zboží. Jestliže bude reklamace shledána oprávněnou, zajistí prodejce dodání identického produktu. V případě, že je dodání identického produktu nemožné, zejména díky ukončení výroby, vrátí neprodleně uhrazenou částku (včetně poštovného uvedeného na faktuře od dodavatele) na účet kupujícího.

Adresa pro vrácené, nebo reklamové zboží: 
HPhobby s.r.o.
Za Mototechnou 2652/8
Praha 13 - Stodůlky
155 00


rozšířené hledání